Generelle

Forretnings- & Leveringsbetingelser

Februar 2018

1. Anvendelse
Disse generelle leveringsbetingelser fastlægger de nærmere vilkår og rammer for DigtialDeer ApS (herefter omtalt som DD ApS) levering af ydelser og produkter til sine kunder (Her efter omtalt som Kunden), samt fastlægger parternes forpligtigelser for at få samarbejdet til at forløbe gnidningsfrit. Leveringsbetingelserne indgår som en integreret del af kontrakten mellem Kunden og DD ApS, samt eventuelle tillægsaftaler. DD ApS leverer alene løsninger til erhvervsdrivende, offentlige institutioner, foreninger og sammenslutninger
(handelsaftaler), og kan i enkelte tilfælde leverer ydelser til private forbrugere.

2. Aftalens indgåelse
DD ApS og Kundens aftale er betinget af, at begge Parter har tiltrådt Kontrakten. Eventuelle tillægsaftaler skal aftales skriftligt, men skal ikke påføres Kontrakten for at være gyldige. DD ApS forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den viser sig at være mere omfangsrig eller kompliceret end forventet. I dette tilfælde vil Kunden ikke blive faktureret.
Aftaler omkring produkt(er) kan også være indgået via mail, SoMe (dog på skrift) samt via mundtlig aftale.
Indbetaling af første fremsendte faktura vil ligeledes fungere som en accept for aftalen, og betingelser for dette vil fremgå af fakturaen

3. Proces
Efter aftalens indgåelse, sendes denne til igangsættelse hos DD ApS. I forbindelse med udarbejdelsen af de købte ydelser og produkter, er Kunden forpligtiget til, uden ugrundet ophold at tilsende DD ApS de elementer, der er aftalt eller som DD ApS anmoder om fremsendelse af, som f.eks. design elementer, billeder, tekster og kildekoder, samt bidrage med godkendelser af delelementer udført af DD ApS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, der skyldes Kundens manglede fremsendelse af materiale eller manglende aktive indsats. Kunden har endvidere ansvaret for at opsige samarbejdet med en eventuel tidligere leverandør af såvel digitale marketing, som hosting/web hotel ydelser.

4. Priser, fakturering og betalingsbetingelser

4.1 Priser
Alle priser opgives eksklusiv moms.
Aftalen forlænges automatisk når den udløber, med samme længde og til samme rabat i forhold til de til enhver tid gældende listepriser som aftalt i nærværende Kontrakt – dog maksimalt 10% rabat. Aftalen kan dog opsiges indtil 1 måned før udløb.

4.2 Fakturering
Fakturering finder sted ved opstart og indgåelse af kontraktaftale, uanset produkt ved fremsendelse af halvdelen af aftalens kontrakt beløb. Anden og sidste halvdel fremsendes ved levering eller præsentation af aftalte produkt. Aftalte produkt skal fremgå af aftalenskontrakt, eller accept via e-mail fra begge parter:
En hjemmeside anses som leveret, når den præsenteres for Kunden, indeholdende de design-, billed- og tekstelementer, der er aftalt med Kunden, som Kunden måtte have tilsendt DD ApS, eller som Kunden én gang har godkendt.
Når Kunden bidrager med sin del, tager produktionsprocessen normalt 2-3 uger. Derfor forbeholder DD ApS sig ret til at fakturere Kunden, såfremt aftalt materiale ikke fremsendes af Kunden inden for 21 kalenderdage (3 uger) efter Kontraktens indgåelse (forsinkede forpligtigelser).
DD ApS forbeholder sig ret til at fakturere op til 100 pct. af den samlede Kontraktsum, med henblik på at modtage betaling før produktionen igangsættes, såfremt Kunden har anmærkninger hos kreditvurderingsbureauer (f.eks. RKI).
Webhotel betales 1 måned forud for levering i forbindelse med forlængelse af en gældende aftale, da serverplads skal reserveres. Perioden fremgår af fremsendte faktura.

4.3 Gennemfakturering
I tilfælde af Kundens tilkøb af ydelser fra tredje part, der faktureres gennem DD ApS, anses levering sket, når DD ApS modtager faktura fra tredjepart. Fakturering af Kunden sker derfor umiddelbart efter at DD ApS har modtaget en faktura fra tredjepart.

4.4 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, med mindre andet er skriftligt aftalt ved opstart.
Ved forsinket betaling tilskrives der renter og gebyrer efter gældende lovgivning.
Ved manglende betaling og efter fremsendelse af rykkerskrivelse forbeholder DD ApS sig ret til at lukke adgang til både hjemmeside, mail og administrationsmodul, indtil DD ApS tilgodehavende er betalt fuldt og helt. Manglende betaling er en misligholdelse af Kontrakten, hvorfor DD ApS endvidere er berettiget til at ophæve kontrakten uden at DD ApS kan gøres erstatningsansvarlig herfor.
Hvis Kunden misligholder abonnementsaftale (Kontrakten) ved at undlade at honorere aftalte periodebetalinger, vil DD ApS i umiddelbar forlængelse heraf fakturere Kunden for hele den resterende del af bindingsperiode, som endnu er ubetalt.
I tilfælde af handel med virksomheder i EU, hvor DD ApS ikke opkræver moms, er Kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse sit gyldige momsnummer til DD ApS, af hensyn til lovgivning, som kræver listeangivelse til danske myndigheder vedrørende salg uden dansk moms. Såfremt DD ApS pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller fejlbehæftet, forbeholder DD ApS sig retten til at viderefakturere denne udgift.

5. Aftalens forlængelse, tilpasning og opsigelse

5.1 Aftalens løbetid og forlængelse
Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført i Kontrakten.
Aftalen forlænges automatisk når den udløber, med samme længde, dog maksimalt 2 år, og til samme rabat i forhold til de til enhver tid gældende listepriser som aftalt i nærværende Kontrakt – dog maksimalt 10% rabat. Aftalen kan dog opsiges indtil 1 måned før udløb.
Opdatering af designet for en hjemmeside (re- design) i forbindelse med forlængelse af en samarbejdsaftale sker mod særskilt betaling og/eller efter aftale.

5.2 Opsigelse
Såfremt Kunden ønsker at opsige aftalen helt eller delvist, skal dette ske skriftligt pr. mail
(info@d-mr.dk) senest en (1) måned før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke.
Hvis Kunden opsiger en abonnementsaftale (Kontrakten) tidligere end til udløbet af bindingsperioden, eller misligholder aftalen ved at undlade at honorere de aftalte periodebetalinger, vil DD ApS i umiddelbar forlængelse af
opsigelsen/ophævelsen, uanset §4, fakturere Kunden for 75% af den resterende del af bindingsperioden som kompensation for ophævelsen (differencen repræsenterer lovkravet om udbyders indsats for Kundens tabsbegrænsning).
Flyttes domænet til en anden udbyder,
nedtages/lukkes alle services tilknyttet domænet. Ønsker Kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til DD ApS senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services. Ved opsigelse ydes der ikke support til en eventuel overflytning; hverken af hjemmesider, e-mail system eller andet.
Såfremt DD ApS ønsker at opsige aftalen helt eller delvist (for specielle abonnementstyper og/eller særtjenester), skal dette ske skriftligt pr. mail eller anbefalet med minimum en (1) måneds varsel. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt.
Ved opsigelse udleveres moduler og plugins til hjemmesiden, der er købt hos tredjepart ikke.

5.3 Ændringer og varsling heraf
DD ApS kan varsle ændringer af samarbejdsaftalen via e-mail til den mailadresse, Kunden har oplyst ved indgåelse af samarbejdsaftalen. DD ApS kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage. Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af for kunden begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. DD ApS kan løbende foretage rettelser/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester.
DD ApS kan frit overdrage samarbejdsaftalen, den tekniske drift af produkter og ydelser til tredjepart uden varsel, såfremt overdragelse kan ske på uændrede vilkår for Kunden. Dette gælder også, hvis overdragelsen sker til en tredjepart, hvis IT-systemer og processer er anderledes end i DD ApS.
Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er Kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

6. Rettigheder, ansvar og begrænsninger

6.1 Domænenavn
Kunden ejer retten til sit domænenavn.
Det er Kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har Kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan DD ApS efter aftale bistå Kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). DD ApS medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen, brugen af og betaling for domænet sker på Kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er Kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK Hostmaster) for opretholdelse af domænet.
Det tilstræbes, at DD ApS søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest to arbejdsdage efter, Kunden har indbetalt det aftalte registreringsgebyr. Kunden er selv forpligtet til at kontrollere, at registreringen har fundet sted senest otte dage herefter. Kunden skal straks underrette DD ApS, hvis registrering ikke er sket.
Domæner registreres efter først-til-mølle-princippet. DD ApS kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.
Ved fejlbestilte domæner (fx på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra Kundens side) eller hvis Kunden undlader at aktivere domænet, tilbagebetaler DD ApS ikke registreringsgebyret. DD ApS garanterer ikke fuld funktionalitet på domæner, som indeholder æ, ø, å, eller andre specialtegn.

6.2 Hosting / Webhotel
Ved indgåelse af en aftale med DD ApS, har Kunden selv ansvaret for at opsige samarbejdet med den nuværende udbyder
DD ApS hoster p.t. Kundens domænenavn på et webhotel ejet af tredjemand. Denne hosting følger af en aftale mellem DD ApS og dennes hosting- samarbejdspartner/tredjemand. Såfremt nærværende aftale ophører, mister Kunden retten til hosting på webhotellet, og kunden er forpligtet til selv at foranledige domænet flyttet til andet webhotel.
Den af DD ApS udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver. Aktivering sker kun ved Kundens godkendelse af designet. Ved aktivering vil det domænenavn, Kunden har valgt, pege til den pågældende hjemmeside.

6.3 SEO placeringsgaranti
DD ApS bestræber sig på at optimere Kundens placering i Googlesøgninger, men garanterer ikke bestemte placeringer. En fremtrædende placering er afhængig af flere parametre, som konkurrencen om de valgte søgeord, historikken på samme, tiden til at opnå forbedringer, tekster, links m.m. DD ApS bestræber sig på at være den kyndige partner, og rådgiver derfor også om Google Adwords, blogs, Remarketing, Facebook, LinkedIn o.l. digitale opmærksomhedsskabende produkter.

6.4 Særligt store datamængder / Webhotel
Et Webhotel omfatter adgang til at lagre en bestemt mængde data og datafiler vedrørende Kundens aktiviteter på en server hos DD ApS eller via en ekstern service udbyder. Webhotel og andre produkter hos DD ApS har den fordel, at der ikke betales for digital trafik til Kundens hjemmeside(r), og det er derfor af stor betydning at den forventede almindelige trafikudnyttelse ikke udfordres. Det er derfor ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (fx mp3). DD ApS kan til enhver tid og uden varsel fastsætte øvre grænser for datamængder for hvert enkelt webhotel på DD ApS servere. Yderligere plads på DD ApS servere kan erhverves til dagspris ved henvendelse til DD ApS. DD ApS forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller særligt stor trafikmængde.

6.5 Materialer til brug i forbindelse med design og lignende
Materialer, som Kunden har indsendt eller afleveret med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre produkter fra DD ApS, bortskaffes/slettes efter indlæsning i DD ApS system, og seneste efter tre måneder fra modtagelsen.
DD ApS kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i DD ApS varetægt. DD ApS anbefaler derfor altid, at Kunden enten beholder kopier eller indsender/afleverer kopier til DD ApS.
Kunden opfordres i alle tilfælde til på sædvanlig vis selv at lade en backup af materialer udarbejde, inden det overgives til DD ApS, således at Kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

6.6 Adresseændringer og andre ændringer i Kundens forhold
Såfremt Kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller mailadresse, af anden grund ændres, skal Kunden straks give DD ApS skriftlig besked herom.
Kunden forpligter sig til at informere DD ApS skriftligt pr. mail (info@d-mr.dk) om en eventuel udmeldelse fra en brancheforening, som medfører, at brancheforeningens logo ikke må fremtræde på Kundens hjemmeside. Dette skal senest ske fem arbejdsdage før, udmeldelsen fra brancheforeningen træder i kraft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger DD ApS sig alt ansvar i denne forbindelse.

6.7 Ophavsret & Ejerskab
DD ApS har immateriel- og ejendomsret til resultatet af Kontrakten. Kunden opnår brugsret hertil, når betaling jf. §5 er sket. Har DD ApS anvendt grafik fra tredje parts leverandør (fx Shutterstocl.com) mister Kunden brugsretten hertil ved af en samarbejdsaftale.
DD ApS har ejerskab over hosting, div. programmer samt tillægsmoduler (Plugin, Themes, Sikkerhedssystemer m.v) og må ikke videresælges uden forudindgåede aftale.
Hjemmeside design er kundens ejendom. Ønskes udlevering af hjemmeside-design, kan DD ApS være behjælpelige med at udlevere dette i form af design layout via Zip-fil. Udtrækning, pakning og fremsendelse har fast pris af 2500,-

7. Information & markedsføring

Kunden accepterer ved indgåelse af Kontrakten at modtage nyhedsbreve via mail og SMS. Nyhedsbrevene indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, information / varslinger om vedligeholdelse, med mindre andet er aftalt (se Aftalegrundlag). Nyhedsbrevene indeholder ikke reklamer fra 3. mand. Kunden kan til en hver tid afmelde modtagelse af disse nyhedsbreve, enten via link i nyhedsbrevet eller ved at sende en mail til info@danskmedieraadgivning.dk.
Kunden accepterer at DD ApS kan anvende dennes webdesign og andre løsninger og resultater som reference i salgs- og markedsføringsøjemed, med mindre andet er aftalt (se Aftalegrundlag)

8. Kundedata

Ved aftalens indgåelse forpligter Kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt mailadresse, hvis en sådan haves. DD ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger om Kunden fortroligt. Oplysninger om Kunden videregives således ikke til 3.mand, bortset fra forhold omfattet af punkt 8.
Dog accepterer Kunden, at DD ApS kan anvende nødvendige kundeoplysninger overfor tredjepart, når dette sker som en del af eller en underleverance til det købte Produkt, som f.eks. Hosting eller i udarbejdelse af præstationsstatistikker hos tredjepart. DD ApS er endvidere berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster.

9. Misligholdelse

9.1 Lovgivning og etik
Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning.
Ved ulovlig eller uetisk adfærd på nettet, og ved misbrug af samarbejdsaftalen vil Webhotellet blive spærret. Genåbning sker først, når DD ApS har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af samarbejdsaftale uden yderligere varsel og uden tilbagebetaling af forudbetalte beløb.
Racistisk, pædofilt, på anden måde krænkende eller ulovligt materiale, må ikke forefindes på nogle af DD ApS servere. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. DD ApS forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. DD ApS er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier.

9.2 Krænkelse af andres rettigheder
Ved oprettelse af domænenavn indestår Kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og Kunden friholder DD ApS for ethvert ansvar, der måtte følge af, at Kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.
Ved levering af hjemmeside materiale til DD ApS, indestår Kunden for at dette ikke krænker andres ejer- eller ophavsret (billeder, tekster, musik, videoer mv.)
Det er udelukkende Kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indholdet af hjemmesiden, domænenavn og eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at benyttelse af hjemmesiden er lovlig.

9.3 Spam, Phishing og lignende
DD ApS forbeholder sig ret til uden varsel at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner, chikane og andre former for SPAM. Ved lukning forårsaget af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonnement. Genaktivering af hjemmesiden sker først, når Kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen af DD ApS produkter og ydelser er fri for SPAM.
Ved misligholdelse er Kunden erstatningsansvarlig over for DD ApS efter dansk rets almindelige regler.

10. Ansvarsfraskrivelse

10.1 Driftsstop
DD ApS tilstræber, at der hele tiden er adgang til systemer og servere, og fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade forårsaget af nedbrud i elektroniske udstyr. DD ApS fraskriver sig på samme måde ansvaret for tab eller skade, der kan tilskrives DD ApS leverandørers forhold eller øvrige tredjemands forhold, og forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende med driftstop til følge. I sådanne forudsigelige tilfælde tilstræber DD ApS at varsle forud for driftstop via www.danskmedieraadgivning.dk eller pr. mail.

10.2 Re-delegering af domæne
DD ApS kan omdirigere et domæne fra en server til en anden ved indgåelse eller opsigelse af en samarbejdsaftale. I forbindelse med re-delegering af et domænenavn, fraskriver DD ApS sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder alle forstyrrelser i forbindelse med både hjemmesiden, Webhotel, eventuelle mailkonti samt i tilfælde, hvor Kunden ønsker re-delegering fra/til egen mailserver. DD ApS bestræber sig altid på at forbedre kundes Googleplacering, men kan i forbindelse med en re- delegering ikke garantere eller tage ansvar for en tabt Googleplacering.
DD ApS yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på Kundens egen mailserver ved re-delegering af et domænenavn.

10.3 Forsinkelse
DD ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

10.4 Øvrigt ansvar
DD ApS fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig over for DD ApS er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på Kundens Webhotel. Kunden opfordres til at tage løbende backup.

10.5 Fejl ved indtastning
DD ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af indtastningsfejl foretaget af Kunden eller af DD ApS personale, når de er baseret på oplysninger fra Kunden.

10.6 Materialer
DD ApS kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-enheder eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i DD ApS varetægt.

10.7 Når kunden får adgang til back-end
Kunden kan til enhver tid få adgang med bruger af status “Editor”. Skal DD ApS genoprette eller på anden måde udfører arbejde i henhold til Kundens gøren på siden, kan dette ske i henhold til gældende timepris

10.8 Force Majeure
DD ApS fraskriver sig ansvar for force majeure- forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for ens kontrol, og som DD ApS ikke burde eller kunne have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

11. Lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne skal afgøres efter dansk ret ved hjemstedet for DD ApS